• wersja polska
  • wersja angielska
  • e-mail
Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezoieczenia technicznego,
wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Nr koncesji: L-0080/14, wydana w dniu 03 marca 2014.

Rejestracja

Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Praca w BOR w latach:

Specjalizacja:

Uprawnienia i umiejętności:

Treść wiadomości:

Załącz plik:

Załącz plik:

Załącz plik:


Regulamin
Akceptuję RegulaminStronę Fundacji wykonała firma
MOVEMOUSE
Agencja Interaktywnej Reklamy

Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja posługiwać się będzie nazwą - „Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu”.
2. Fundacja została ustanowiona przez: Leszka BARANA (zwanego dalej Fundatorem) aktem notarialnym z dnia 28.09.2011 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przez Krzysztofa ŁASKIEGO – notariusza w Warszawie, nr 12405/2011.
3. Fundacja zyska osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy i będzie działać na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r, nr 46, poz.203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
5. Siedzibą Fundacji są Marki.
6. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, za granicą.
7. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz współpracować z innymi podmiotami a także przystępować do innych podmiotów oraz wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji a także może prowadzić działalność gospodarczą i handlową.
8. Fundacja używa kwadratowej pieczęci z wizerunkiem orła z biało-czerwonym proporcem – w otoku treść: Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
9. Fundacja może używać skrótu nazwy, w tym również może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych oraz znaku graficznego, który odróżnia ją od innych tego typu podmiotów.
10. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
11. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych.

CELE FUNDACJI ORAZ ZASADY, FORMY I ZAKRES ICH REALIZACJI
1. Celem Fundacji jest:
1.1. organizowanie pomocy funkcjonariuszom i żołnierzom a w szczególności funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej wykonującym zadania służbowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, a także ich rodzinom,
1.2 organizowanie pomocy byłym funkcjonariuszom i żołnierzom a w szczególności byłym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne i rentowe,
1.3 organizowanie pomocy najbliższym rodzinom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy a w szczególności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
1.4 upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa Państwa,
1.5 upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących Biura Ochrony Rządu i jego zadań, działanie na rzecz dbania o dobry wizerunek Biura Ochrony Rządu,
1.6 upowszechnianie wiedzy i umiejętności z dziedzin ratownictwa i ochrony ludności,
1.7 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
1.8 pomoc jednostkom organizacyjnym realizującym zadania zgodne z celami Fundacji.
2. Cele Fundacji realizowane będą poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, wychowawczej, sportowej i turystycznej, w szczególności poprzez:
2.1 organizowanie leczenia, rehabilitacji, leczenia psychicznego dla byłych i obecnych funkcjonariuszy i żołnierzy a w szczególności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej wykonujących zadania służbowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, a także ich rodzinom,
2.2 organizowanie pomocy prawnej dla byłych i obecnych funkcjonariuszy i żołnierzy a w szczególności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej wykonujących zadania służbowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, a także ich rodzinom,
2.3 organizowanie przekwalifikowania zawodowego, poradnictwo zawodowe, pomoc przy znalezieniu pracy byłym funkcjonariuszom i żołnierzom a w szczególności byłym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
2.4 wspieranie materialne i niematerialne najbliższych rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy a w szczególności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
2.5 organizowanie zapomóg finansowych i spotkań integracyjnych dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu,
2.6 organizowanie szkoleń przydatnych w zdobyciu wiedzy i umiejętności zwiększających bezpieczeństwo społeczne,
2.7 organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla kandydatów do służby w Biurze Ochrony Rządu,
2.8 organizowanie szkoleń w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa i ochrony ludności,
2.9 prowadzenie promocji służby w jednostkach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji a szczególnie w Biurze Ochrony Rządu,
2.10 organizowanie przedsięwzięć szkoleniowo-informacyjnych w zakresie upowszechniania wiedzy o Biurze Ochrony Rządu,
2.11 organizowanie konferencji, seminariów, konkursów oraz innych imprez związanych z celami Fundacji,
2.12 współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, również zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
2.13 wspieranie inicjatyw społecznych wokół działań związanych z celami Fundacji,
2.14 wspieranie dobroczynności,
3. Cele Fundacji, realizowane będą z majątku Fundacji, o którym mowa w § 3 pkt. 1-6 poniżej.

MAJĄTEK FUNDACJI
1. Majątkiem Fundacji jest fundusz Fundacji (Fundusz) oraz dochody Fundacji (Dochody).
2. Fundusz wynosi 2.000 (dwa tysiące) zł wniesionych przez Fundatora.
3. Dochodami są:
3.1 spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,
3.2 dochody ze zbiórek, darów i imprez publicznych,
3.3 dochody przynoszone przez składniki Funduszu w tym w szczególności odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dochody z ruchomości i nieruchomości należących do Fundacji itp.,
3.4 dochody z działalności gospodarczej Fundacji, o ile Fundacja rozpocznie jej prowadzenie.
3.5 dochody ze składek członkowskich,
3.6 fundusze Unii Europejskiej.
4. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej zadań statutowych oraz pokrycie kosztów jej działania.
5. Straty z prowadzonej przez Fundację działalności pokrywane są z dochodów uzyskanych w latach następnych.
6. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

CZŁONKOWIE FUNDACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkowie fundacji dzielą się na:
1.1 zwyczajnych,
1.2 wspierających,
1.3 honorowych.
2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Fundacji na podstawie deklaracji oraz pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze Statutem Fundacji.
2.1 Wzór deklaracji zostanie opracowany i wprowadzony uchwałą Zarządu Fundacji,
2.2 Wzór legitymacji Członka Fundacji zostanie opracowany i wprowadzony uchwałą Zarządu Fundacji.
3. Fundator, Członkowie Zarządu i Rady Fundacji stają się członkami zwyczajnymi Fundacji z chwilą rejestracji.
4. Członkiem zwyczajnym Fundacji może być:
4.1 Osoba fizyczna – były funkcjonariusz lub pracownik cywilny Biura Ochrony Rządu, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Fundacji i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jej celów.
4.2 Osoba fizyczna - najbliższy członek rodziny byłego funkcjonariusza lub pracownika cywilnego Biura Ochrony Rządu, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Fundacji i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jej celów.
5. Członkiem wspierającym Fundacji może być:
5.1 Osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Fundacji, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Fundacji,
5.2 Jeśli członkiem wspierającym jest osoba prawna to działa ona w Fundacji za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
6. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz realizacji celów Fundacji,
6.1 Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Fundacji,
6.2 Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich,
6.3 Członkowstwa honorowego pozbawia Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Fundacji.
7. Członek zwyczajny ma prawo:
7.1 uczestniczenia w zebraniach Fundacji zgodnie z postanowieniami statutu,
7.2 wybierania i być wybieranym do władz Fundacji,
7.3 noszenia odznaki Fundacji.
8. Członek wspierający ma prawo:
8.1 uczestniczenia w zebraniach Fundacji z głosem doradczym, bez biernego ani czynnego prawa wyborczego.
9. Do obowiązków członków zwyczajnych Fundacji należy:
9.1 Branie czynnego udziału w działalności Fundacji, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Fundacji,
9.2 Promowanie idei Fundacji oraz jej celów, zasad, form i zakresu realizacji,
9.3 Dbanie o dobro i rozwój Fundacji,
9.4 Regularne opłacanie składek członkowskich.
10. Do obowiązków członków wspierających należy:
10.1 Promowanie idei Fundacji oraz jej celów, zasad, form i zakresu realizacji,
10.2 Regularne opłacanie zadeklarowanych składek.
11. Członkowstwo w Fundacji ustaje na skutek:
11.1 Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Fundacji lub jego śmierci,
11.2 Skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
11.3 Wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków za działalność na szkodę fundacji,
11.4 Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
12. Od uchwał Zarządu dotyczących skreślenia i wykluczenia członkom Fundacji przysługuje odwołanie do 14 dni od daty doręczenia uchwały.
13. Członkowie Fundacji za aktywny udział w realizacji statutowych celów Fundacji mogą otrzymywać nagrody.
14. Rodzaje nagród ustala stosowną uchwałą Zarząd Fundacji.

ORGANY FUNDACJI
1. Organami Fundacji są:
1.1 Fundator,
1.2 Walne Zebranie Członków,
1.3 Zarząd Fundacji,
1.4 w wypadku powołania zgodnie §9 Rada Fundacji.
2. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. Członkowie organów Fundacji mogą w każdej chwili złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, bez podania przyczyny.

FUNDATOR
1. Fundator posiada uprawnienia stanowiące i kontrolne Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.
2. Fundator może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej działania Fundacji, jeżeli okaże się to niezbędne do dalszego jej sprawnego funkcjonowania, w szczególności inicjuje powołanie Rady Fundacji i uzupełnianie jej składu.
3. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach przez pełnomocnika ustanowionego przez siebie.
4. Fundator może wskazać swojego następcę w testamencie.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Fundacji i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
2.1 Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji,
2.2 Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych, w terminie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca każdego następnego roku kalendarzowego,
2.3 Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji z zastrzeżeniem §8, ust. 3,
2.4 Uchwalanie wysokości składek członkowskich. Wniosek o wysokości składek przedstawia Zarząd Fundacji,
2.5 Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu z listy Członków Fundacji,
2.6 Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Rady Fundacji,
2.7 Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji, wnioskowanych przez Zarząd Fundacji,
3 W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
3.1 Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz czynnym prawem wyboru,
3.2 Członkowie wspierający – osoby fizyczne z głosem doradczym bez czynnego prawa wyboru,
3.3 Członkowie wspierający – osoby prawne za pośrednictwem swego upoważnionego przedstawiciela z głosem doradczym bez czynnego prawa wyboru,
3.4 Członkowie Honorowi z głosem stanowiącym oraz czynnym prawem wyboru.
4 O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
5 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Fundacji:
5.1 z własnej inicjatywy,
5.2 na wniosek co najmniej 1/3 członków Fundacji uprawnionych do głosowania,
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD
1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 6 członków, w tym Prezes, powoływanych przez Walne Zebranie Członków Fundacji, na czas nieokreślony.
3. Funkcję pierwszego Prezesa pełnił będzie Fundator Fundacji. Funkcja pierwszego Prezesa jest dożywotnia z zastrzeżeniem, iż nie popełni on w trakcie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przestępstwa potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, nie zostanie pozbawiony praw publicznych, nie prowadzi działalności sprzecznej z celami Fundacji, będzie miał możliwości pełnienia tej funkcji ze względu na stan zdrowia.
4. Zarząd Fundacji może w trakcie sprawowania funkcji występować do Walnego Zebrania Członków o powołanie nowych Członków Zarządu w granicach liczebnych określonych w §8 ust. 2.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ( z uwzględnieniem §8 ust. 3):
5.1 rezygnacji,
5.2 śmierci,
5.3 odwołania przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Fundacji może odwołać Członka Zarządu Fundacji w przypadku:
5.3.1 dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków Członka Zarządu lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu Fundacji w danym roku kalendarzowym,
5.3.2 prowadzenia działalności sprzecznej z celami i zadaniami Fundacji,
5.3.3 popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
5.3.4 pozbawienia Członka Zarządu praw publicznych.
6. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
7.1 opracowywanie i uchwalanie rocznych planów finansowych i planów działania,
7.2 opracowywanie i uchwalanie wieloletnich planów działania Fundacji określających kierunki jej działania,
7.3 sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności i przedstawianie ich Radzie Fundacji,
7.4 zgłaszanie wniosków w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
7.5 sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
7.6 opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
7.7 składanie w imieniu Fundacji oświadczenia o przyjęciu subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
7.8 zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
7.9 powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
7.10 nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Fundacji.
8. Zarząd Fundacji działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Fundacji regulaminu.
9. Zarząd ustali projekt regulaminu oraz sposobu dokumentowania pracy Zarządu i przedstawi do zatwierdzenia podczas Walnego Zebrania Członków.
10. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Fundacji, chyba że co najmniej jeden z Członków Zarządu zażądał przeprowadzenia głosowania tajnego. W sprawach nie wymagających uchwały Zarząd fundacji podejmuje decyzje w sposób określony w §7 ust. 13.
11. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności 2/3 składu osobowego Zarządu. W przypadku uzyskania równości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
12. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.
13. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
15. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, bądź na żądanie dwóch członków Zarządu, a także na żądanie Rady Fundacji lub Fundatora.
16. Członkowie Zarządu muszą być zawiadomieni o terminie co najmniej na 5 dni przed datą posiedzenia.
17. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu.
18. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Członkowie Rady Fundacji oraz Fundator.
19. Z przebiegu posiedzenia sporządza się pisemny protokół podpisywany przez wszystkich uczestników posiedzenia. W protokole zamieszcza się informację o osobach uczestniczących w posiedzeniu, przyjęty porządku obrad, przebiegu posiedzenia, w tym pełna treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania.
20. Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie w oparciu o stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia podjętą przez Walne Zebranie Członków Fundacji.
21. Zarząd Fundacji przekłada do zatwierdzenia podczas Walnego Zebrania Członków Fundacji coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca.

RADA FUNDACJI
1. Fundator w trakcie działalności Fundacji może powołać Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji ocenia kierunki działania Fundacji.
3. Rada Fundacji sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji we wszystkich obszarach jej działania w tym kontrolę organów zarządzających.
4. W skład Rady Fundacji wchodzi minimum dwie, a maksymalnie sześć osób powołane przez Fundatora z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.
5. Radę Fundacji tworzą osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym, które pragną wnieść szczególny wkład w rozwój Fundacji oraz przyczynić się do efektywnego realizowania celów Fundacji lub odniosły szczególne zasługi w dziedzinach objętych celami Fundacji.
6. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
7. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki i kompetencje w tym okresie przejmuje Wiceprzewodniczący. Niezależnie od powyższego, Wiceprzewodniczący może działać z upoważnienia Przewodniczącego.
8. Przewodniczący kieruje pracą Rady Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji, w szczególności do zadań Przewodniczącego należy:
8.1 zwoływanie posiedzeń Rady;
8.2 przewodniczenie posiedzeniom Rady;
8.3 organizowanie prac Rady;
8.4 ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;
8.5 zawieranie umów o pracę z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi Członkami Zarządu Fundacji, na warunkach określonych przez Radę;
8.6 przedstawianie projektu Regulaminu Rady Fundacji.
9. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony i mogą zostać odwołani w każdej chwili, jeżeli:
9.1 prowadzą działalność sprzeczną z celami i zadaniami Fundacji,
9.2 popełnili przestępstwo potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
9.3 zostali pozbawieni praw publicznych,
9.4 nie uczestniczą aktywnie w pracach Fundacji.
10. Rada Fundacji oraz każdy z jej Członków może występować do Fundatora o zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji, którego jedynym punktem porządku obrad będzie odwołanie Członka Rady. Fundator zwoła Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Fundacji, jeżeli wystąpienie o zwołanie tego posiedzenia będzie wskazywać statutowe podstawy odwołania wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem potwierdzającym zasadność wniosku o odwołanie Członka Rady.
11. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
11.1 sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
11.2 żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności Fundacji,
11.3 żądanie od Zarządu Fundacji złożenia wszelkich wyjaśnień mających związek z Fundacją na piśmie,
11.4 uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji,
11.5 opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji kierunków i programów działania Fundacji,
11.6 wyrażanie opinii w sprawach wniosków Zarządu Fundacji o przystępowaniu Fundacji do spółek i organizacji, w tym do zakładania takich spółek i organizacji,
11.7 wyrażanie opinii w sprawach wniosku Zarządu Fundacji o likwidacji Fundacji,
11.8 przyznawanie wyróżnień honorowych dla osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
11.9 opiniowanie planów i przedsięwzięć związanych z pracami Fundacji.
12. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
12.1 posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora,
12.2 posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie w formie zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
12.3 w posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez Radę osoby,
12.4 z posiedzeń Rady sporządza się protokół, podpisany przez obecnego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz protokolanta,
12.5 uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej składu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego,
12.6 uchwały są podejmowane w głosowaniach jawnych. W sprawach osobowych głosowania są tajne. Ponadto Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne na wniosek co najmniej jednego Członka Rady.
13. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec Członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego lub faktycznego.
14. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
15. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez poszczególnych członków Zarządu, Rada Fundacji wyznacza ze swojego grona osobę lub osoby do czasowego, jednak nie dłużej niż trzy miesięcznego, pełnienia tych funkcji, do chwili ukonstytuowania się nowego Zarządu. W powyższym przypadku ust.11 stosuje się odpowiednio.
16. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
17. Rada Fundacji ustali projekt regulaminu pracy Rady Fundacji i przedstawi do zatwierdzenia Fundatorowi.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Fundacja może, w rozmiarach służących realizacji jej celów, prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą i handlową w zakresie:
1. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, a w szczególności:
1.1 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
1.2 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
1.3 Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
1.4 Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
1.5 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
1.6 Pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.29.Z),
1.7 Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z).
2. INFORMACJA I KOMUNIKACJA, a w szczególności:
2.1 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
2.2 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
2.3 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
2.4 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
2.5 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
2.6 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
2.7 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, a w szczególności:
3.1 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
4. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI, a w szczególności:
4.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
4.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
4.3 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).
5. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, a w szczególności:
5.1 Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
5.2 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
5.3 Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
5.4 Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
5.5 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
5.6 Działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z).
6. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, a w szczególności:
6.1 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
6.2 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
6.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
6.4 Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
6.5 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
6.6 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
6.7 Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),
6.8 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
6.9 Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
6.10 Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),
6.11 Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
6.12 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
6.13 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
6.14 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA, OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE, a w szczególności:
7.1 Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z).
8. EDUKACJA, a w szczególności:
8.1 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
8.2 Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z),
8.3 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
8.4 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
9. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, a w szczególności:
9.1 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
9.2 Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
9.3 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
10. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, a w szczególności:
10.1 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).
10.2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga uprzedniej uchwały Fundatora oraz zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez właściwy Sąd.
10.3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
10.4. Zarząd na wniosek Fundatora, określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
10.5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady działania Fundacji i tryb podejmowania decyzji przez jej organy w sprawach nieuregulowanych w statucie ustala Zarząd Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, do których została powołana lub wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
3. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Proces likwidacji rozpoczyna się po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały Zarządu zawierającej wniosek o likwidację Fundacji przez Walne Zebranie Członków Fundacji. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Zarząd przekaże wybranej organizacji (fundacji, stowarzyszeniu, spółce non profit) realizującej cele, o których mowa w §2 niniejszego statutu.
5. Zmiany Statutu dokonuje się uchwałą Zarządu Fundacji.

POBIERZ STATUT

Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu


Ogłoszenia

FUNDACJA - NABÓR

W związku z planowanymi projektami Fundacja poszukuje chętnych byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w specjalnościach:

• kierowca
• oficer ochrony
• i innych

Fundacja poszukuje osób na stanowisko kierowcy samochodu osobowego i jednocześnie osoby zajmującej się flotą samochodów firmowych.

Preferencje: miejsce zamieszkania Radom lub okolice, wiek 40-55 lat, mile widziany pasjonat motoryzacji, forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia

KURS PRACOWNIKA KWALIFIKOWANEGO FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA

Zapraszamy emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu na kurs pracowników ochrony.

SZKOLENIE SAMOCHODOWE - JAZDA OFENSYWNA

Polecamy szkolenie z jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych i sytuacjach kryzysowych na drodze.

Prezes Zarządu: Leszek BARAN

więcej

Partnerzy

W celu wyświetlenia galerii flash pobierz darmową wtyczkę Flash Player 9+!

Get Adobe Flash player
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu